empty label

הרב איציק אמיתי

השמחה מל"ג בעומר

הרב איציק אמיתי

על מה אנחנו אבלים עד ל"ג בעומר? מה זה רלוונטי לימינו? אחרי שנבין את זה - על מה מרבים בשמחה בל"ג בעומר? הרי תלמידי רבי עקיבא פסקו מלמות בגלל שהם נגמרו... בהמשך - ביאור סוגיית ר' יהודה ור' שמעון ויחסם לרומאים בפרט ולעולם בכלל: האם העיקר הוא הכוונה או המעשה בפועל?

מומלצים