empty label

הרב אליעזר קשתיאל

התקשרות - הדרך לדבקות

הרב אליעזר קשתיאל

ההתקשרות היא הדרך להתדבקות בכלל ישראל. על דרך החיוב - היא בהתקשרות לתורה ומצוות (מעשים), צער ושמחה (רגש), עומק של מטרת ישראל (מחשבה). על דרך השלילה - ע"י ההרחקה מהכיעור, ע"י הזיכוך וליבון נכון מה זה התדבקות בכלל ישראל ולא ממניעים נמוכים. אורות ישראל, פרק ג', פסקה ז'-ח'.

מומלצים