empty label

הרב איציק אמיתי

שבועות- הכנות לקבלת התורה

הרב איציק אמיתי

אור החיים הקדוש מביא שלוש הכנות למתן תורה- יציאה מרפידים, סיני, וערבות מואב. תנאים נוספים הם להצטער בצערם של עמ"י, וברכות התורה- "המלמד תורה לעמו ישראל" ו- "הערב נא"- מתיקות וערבות הדדית.

מומלצים