empty label

הרב איציק אמיתי

פרשת בהר בחוקותי- מימוש הפוטנציאל

הרב איציק אמיתי

רש"י מצטט מדרש לפיו אילני סרק עתידין לעשות פירות. אין הכוונה שברוש יעשה רימון, אלא שנגלה את התועלת שבפרי עץ הברוש. אין לך אדם שאין לו שעה. שיעורו של הרב איציק אמיתי בישיבת אלון מורה בשנת תש"פ.

מומלצים