empty label

הרב אליעזר קשתיאל

הבדל בין חו"ל לארץ ישראל לעניין המצוות

הרב אליעזר קשתיאל

בחוץ לארץ צריך קיום מצוות כדי לגלות את הנשמה שלנו אבל בארץ ישראל בשביל לגלות את הנשמה לא צריך קיום מצוות כי זה מתגלה על ידי 'כנסת ישראל' והמצוות זה מדרגה הרבה יותר גבוהה.

מומלצים