empty label

הרב אליעזר קשתיאל

עניין המצוות בארץ ישראל

הרב אליעזר קשתיאל

המצוות בארץ ישראל הם בשביל לבטא את הישראליות של עם ישראל כי רוחניות אנחנו מקבלים על זה שאנחנו נמצאים בארץ ישראל והביטוי זה הקיום מצוות. וזה גם הרצון של מי שרצה לעלות לארץ ישראל בשביל לקיים את המצוות בשלמותם.

מומלצים