empty label

הרב אליעזר קשתיאל

שלושה מצבים של יהודים בחוץ לארץ

הרב אליעזר קשתיאל

שלושה מצבים של יהודים בחוץ לארץ: מצב 1- יש נביא שהתחיל את הנבואה שלו בארץ ישראל ואז מתנבא בחוץ לארץ( יחזקאל). מצב 2- מי שגר בארץ ישראל וירד לחוץ לארץ ומרגיש את הטומאה שיש בחוץ לארץ. מצב 3- מי שגר בחוץ לארץ ולא היה בארץ ישראל אבל מרגיש זר בחוץ לארץ.

מומלצים