empty label

הרב דוד אמיתי

קורס בקריאת עיתונים - לראות את ההשגחה בתוך המציאות

הרב דוד אמיתי

מגילת אסתר היא בעצם אוסף של גזירי עיתונים של מלכות פרס ומדי. בסגנון הזה היא כתובה וזה בא לידי ביטוי גם בדיני הקריאה. הקב"ה לא מנהל את העולם רק ע"י ניסים גלויים וישירים כמו בפסח אלא בד"כ זה דווקא בתהליכים ארוכים, מסובכים ולא תמיד כ"כ ברורים למי שחווה אותם, וכך היה בפורים. לפעמים דווקא דברים שנראים לא חשובים ואולי אפילו מיותרים - הם חלק בלתי נפרד מהסיפור. לפעמים המשתה שהמלך הפרסי עשה לשריו ועבדיו הוא פרק א' במגילת אסתר. אנחנו צריכים לאמץ עיניים של פורים וללמוד לראות את השגחת ה' בתוך המציאות הפשוטה והיומיומית, ולהבין איך כל פרט ופרט הוא חלק מהסיפור הגדול. אנחנו צריכים ללמוד איך לקרוא נכון את העיתון.

מומלצים