empty label

הרב איציק אמיתי

פרשת וארא- משה ואהרון-שבת אחים גם יחד

הרב איציק אמיתי

מה האחווה המיוחדת שקיימת בין האחים הגדולים משה ואהרון? איך המדרש מראה את זה סביב בחירת משה למנהיג וסירובו? מה פירוש הפסוק "דברו אל כל עדת ישראל"? מתי בחנוכת המשכן האחווה הזו מתגלה ביתר שאת? מכיוון שמדובר פה על ענקי עולם יש להבין שיש פה קומה נוספת, יותר מאחווה פשוטה. מה ענוותנותם דל משה ואהרון תרמה לבניין הרוח של האומה הישראלית? מה זה אומר לנו על היחס לקבוצות שונות בעם ישראל?

מומלצים