empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת דברים ותשעה באב - מהרה ייבנה המקדש

הרב מרדכי וולנוב

פתחנו בחשיבות הגדולה להרגיש את קושי החורבן. חיבור לקושי החורבן מעיד על הקשר שלנו עם הבורא. בדורות אחרונים הלך והיטשטש הרגש וכמעט ואין אנו מרגישים שום קושי בימים אלו של בין המצרים. כדי לעורר את הרגש עלינו לרצות לחיות חיים של קדושה וטהרה, השאיפה להתעלות היא זו שתחבר אותנו לנקודה של בית המקדש את האבלות על החורבן עלינו למקד לא על העבר אלא על העתיד. ההסתכלות על העבר ושקיעה בו לא רק שלא מועילה מאומה אלא מזיקה הרבה מאד. לא רק בתחום בית המקדש אלא בכל תחומי החיים. ההבטה אל העבר טובה רק כאשר אנו עושים זאת כדי להסיק מסקנות לעתיד.

מומלצים