empty label

הרב צבי גולדפישר

האבילות בתשעה באב

הרב צבי גולדפישר

יש שני דינים סביב המקדש: אבילות על המקדש ודרישת המקדש. מה הגדר של כל אחד מהם? האם המקור לדינים אלו הוא מדאורייתא, מדברי קבלה או שהם בכלל מנהג? בנוסף, מה יוצא מהגמרא על דינים אלו? "ירושלים לא תיבנה עד שיכספו לה בניה תכלית הכוסף".

מומלצים