empty label

הרב אליעזר קשתיאל

ארבעת רבדי הדבקות

הרב אליעזר קשתיאל

ארבעה רבדים בדבקות בקב"ה, בעשיית המצוות ובלימוד התורה. יחסי הגומלין בדבקות שהאדם נותן וגם מקבל. אורות ישראל, פרק ג', פסקה א'.

מומלצים