empty label

הרב אליעזר קשתיאל

רוח הקודש ביחיד ובכלל

הרב אליעזר קשתיאל

רוח הקודש זה רצון לאלוקות, לקרבת אלוקים, לדבקות וכיסופים גדולים. רוח קודש זו תכונה לאומית ישראלית ולכן המצב הרוחני של האומה משפיע על רוח הקודש של היחיד. בעל רוח הקודש יתכלל עם האומה ויוסיף בה חסד ואור על מנת לקדמה לגאולה השלמה. אורות ישראל, פרק ב', פסקה ח'.

מומלצים