empty label

הרב אליעזר קשתיאל

הדבקות היחיד בכלל

הרב אליעזר קשתיאל

אדם שמתקשר לכנסת ישראל ורוצה בישועתה והצלחתה, הוא מחובר לכל התורה והמצוות ולכל ערכי היהדות אפילו שהוא לא מודע לכך. התכונה הזאת של הדבקות בכלל הולכת ומתחזקת, השייכות גדלה וכל ההתעניינות בתורה גדלה. החיבור לכלל מחבר אותך לתורה והמצוות. אורות ישראל, פרק ג', פסקה ב'.

מומלצים