empty label

הרב אליהו שחור

פרשת משפטים- משפטי התורה וקדושתם

הרב אליהו שחור

פרשת משפטים עמוסה בדינים, ולפעמים עלולה להיתפס כמתישה. השפת אמת מלמד אותנו להתבונן במשפטי התורה כנובעים ממקור הקודש, גם כשלפעמים הם נראים כדברים הנלמדים משכלנו. דווקא בעזרת גישה זו אפשר לזכות לסיעתא דשמייא ולהבנת דיני התורה על בוריים. עמדה של קיום בהתבטלות גם בשאר המצוות, מזכה את האדם להגיע להבנת טעם המצווה העליון.

מומלצים