empty label

הרב אליהו שחור

פרשת תרומה- התיקון יבוא ממנו

הרב אליהו שחור

מהמדרשים המתארים את עשיית המנורה- אותם מביא רש"י - עולה סתירה לכאורה; ממדרש אחד מובן שה' עשה את המנורה, ומדרש אחר מתאר את עשיית המנורה כפעולה מצידו של משה. השפת אמת מסביר שאין כאן סתירה: כאשר האדם מתחיל ומנסה לעשות את רצון ה', ה' גומר עליו ומסייע בעדו. רק מתוך גישה כזו ניתן לזכות לקיום המצוות בשלמות, וכך גם פעלו מרדכי ואסתר בהצלת עם ישראל.

מומלצים