empty label

הרב אליהו שחור

פרשת בא- התבוננות בפרשיית 'והיה כי יביאך'

הרב אליהו שחור

*"בעבור זה [=מצה ומרור] עשה ה' לי בצאתי ממצרים" - האם יצאנו ממצרים על מנת לאכול מצות?! *"והיו לאות על ידך ולזכרון בין עיניך" - מח' רשב"ם ואבן עזרא בהבנת פשט הפסוק. השפת אמת מסביר שבכלל אין מחלוקת - הכל תלוי בזמן ובאפשרות!

מומלצים