empty label

הרב איציק אמיתי

כל ישראל ערבים זה לזה

הרב איציק אמיתי

בפרשה רואים את הערבות הגדולה שיהודה לוקח על בנימין. אחריות ברמה מאוד גבוהה. יהודה יעשה הכל כדי שבנימין יחזור. את הערבות הזאת אנחנו רואים היום בעזה - כל לוחם מוכן למסור נפשו כדי להציל את חברו. הערבות הזאת של יהודה היא מה שגורמת ליעקב לשלוח אותו להקים בית מדרש, כי יעקב רוצה תורה תפילה ומעשים טובים שמושתתים על יסוד הערבות, שנעשים בשביל כלל ישראל ואיש למען רעהו. סדרת שיעוריו של הרב איציק אמיתי במעגל השנה ופרשיות השבוע. הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תשפ"ד.

מומלצים