empty label

הרב אליקים לבנון

מחיאת כפיים והשמעת קול בשבת

הרב אליקים לבנון

מקור: שו"ע, או"ח, של"ח-של"ט. האם מותר למחוא כפיים בשבת? מהי גזירת "שמא יתקן כלי שיר"? שיעור על דיני השמעת קול בשבת.

מומלצים