empty label

הרב אליקים לבנון

ריקוד בשבתות ובשמחת תורה ; משחק בגולות ; ביטול כלי מהיכנו

הרב אליקים לבנון

מקור: שו"ע, או"ח, של"ח-של"ט, סעיף ג'. בחלק הראשון של השיעור הרב ממשיך ללמד את דיני השמעת קול וריקוד. מדוע תוס' התירו? במה שונה גזירה זו שהתבטלה מגזירות אחרות שלא התבטלו? מתי בה"ג מתיר גם הוא לרקוד ומה סברתו? בנוסף, איך אפשר לעשות זאת בהיתר ומה נקרא שינוי? למה המשנ"ב מתקשה לקבל את ההיתר והאם עלינו להחמיר כמותו? לסיום הרב מדבר על דין השוואת גומות ע"י משחק בגולות ועל ביטול כלי מהיכנו - דינים המובאים בסימנים שלנו.

מומלצים