empty label

הרב אליקים לבנון

חמה ותולדות חמה - שימוש בדוד שמש בשבת

הרב אליקים לבנון

מקור: שו"ע, או"ח, שי"ח. שו"ת מהרש"ל ס"א. למה הותר הבישול בחמה, אך נאסר בתולדות חמה? מה ההבדל הטכני והמהותי ביניהם? האם השימוש בדוד שמש הוא בישול בחמה או לא? איך פסק המהרש"ל משפיע על הסוגיה זו? במשך השיעור הרב מבאר בבהירות, שלב אחרי שלב, את פעולתו של הדוד ופורש את הסוגיה והצדדים להקל ולהחמיר בשימוש במים מהדוד בשבת.

מומלצים