empty label

הרב אליקים לבנון

ברירת אוכל מאוכל ושימוש בתיון בשבת

הרב אליקים לבנון

מקור: שו"ע, או"ח, שי"ט מהי מחלוקת השו"ע והרמ"א לגבי ברירת אוכל מאוכל? האם אוכל שאינו רצוי נחשב כפסולת? מהן שלושת האופציות בברירת מיני אוכלים? האם הספרדים יכולים לסמוך על שיטת המחבר בסוגיה זו? בנוסף, האם מותר לערות מכלי לכלי כאשר זה מוציא רק את האוכל? האם מותר לעמוד עם תיון מעל הכוס? כיצד אפשר לברור ע"י כלי עם חורים וכד' ולמה זה נחשב כידא אריכתא? לסיום - מה בין בורר לדש? האם מותר לסחוט לימון לכוס או שחייבים דווקא לתוך סלט?

מומלצים