empty label

הרב אליקים לבנון

היתר צידת צבי ונחש

הרב אליקים לבנון

מקור: שו"ע, או"ח, שט"ז, ה'-ז'. מה עקרונות האיסור לצוד צבי? באיזה מצב "שניים שעשאוה" יהיו חייבים? מדוע הצד אחר צד והצד נחש פטור ומותר? איך זה מתקשר עם סוגיית "טוחן אחר טוחן" והארכת מצב קיים (בשעון שבת וכד')? בנוסף, למה צידת נחש אינה אסורה ככל מלאכה שאינה צריכה לגופה שפטור אבל אסור? מה ההבדל בין הנחשים לחיות השונות? איך יהיה מותר לצוד, אפילו לשיטת הרמב"ם?

מומלצים