empty label

הרב אליקים לבנון

צידת עכברים וחבילה בשרצים

הרב אליקים לבנון

מקור: שו"ע, או"ח, שט"ז, ח'. למה הכוונה משפיעה על פסיקת ההלכה אצלנו? מה הסיבה שהרמב"ם מתיר לצוד נחש אליבא דשיטתו? מה שני הנושאים שהמחבר משלב בסעיף ח'? בנוסף, מה הדרכים לצוד עכברים והאם זה מותר? מה חילוק בין מלכודות אלו ללשים שקיות מים מסביב לאש, למה זה מותר וזה אסור? האם בצידה יש "מנהג המקום"? לסיום, על איזו הוצאת דם חייב מדאורייתא ועל איזו פטור אבל אסור?

מומלצים