empty label

הרב איציק אמיתי

דחיית שאילת הגשמים - מה ההבדל בין סוכות לפסח?

הרב איציק אמיתי

אנו מתחילים לשאול על הגשם רק שבועיים לאחר שמתחילים להזכיר גבורות גשמים. הסיבה לכך היא שלא ירד גשם על השבים לבתיהם מהמקדש. אם כך - למה אנו לא מפסיקים לשאול גשמים שבועיים לפני פסח? הרי אז עולי הרגל כבר יוצאים מבתיהם לבית המקדש! הרב מביא הרבה טעמים שהוא שמע מגדולי ישראל בדורנו. מתוך כך מתבררת מעלת הגשם ומעלת הרגל. בסוף השיעור הרב נותן עצה משמעותית לכולם.

מומלצים