empty label

הרב איציק אמיתי

פרשת כי תבוא - היחס לארץ הטובה

הרב איציק אמיתי

ע"פ גרסאות שונות מסופר שעם ישראל בהר עיבל "אכלו וברכו" מה העניין לברך? איפה אנחנו פוגשים את העיקרון הזה במשך ההיסטוריה? ואיך זה שייך לימינו?

מומלצים