empty label

הרב איציק אמיתי

יום הזיכרון - מסירות נפש!

הרב איציק אמיתי

איך המסירות נפש תורמת לקירוב הגאולה? ולמה זה מסביר לנו את הכניסה הרגלית בצוק איתן? ועוד, על המסירות נפש הגדולה של עמ"י - איך היא מאחדת, איך היא מכפרת, ואיך היא מקרבת אותנו לריבונו של עולם.

מומלצים