empty label

הרב אליהו שחור

פרשת בלק- לעשות רצון ה'

הרב אליהו שחור

פגמו של בלעם היה שעשה רק את דבר ה' כפשוטו ולא הבין את רצון ה'. המטרה שלנו כיום היא להיות כבנים לאבא ולעשות את רצון ה' גם אם הוא לא אמר זאת בפירוש. הלכות שבת הן 'הררים התלויים בשערה' - התורה כותבת מעט מאוד ומזה יוצאות ההלכות, מתוך הבנת רצון ה'.

מומלצים