empty label

הרב אליהו שחור

פרשת שלח לך- ויוציאו דבת הארץ

הרב אליהו שחור

ביאור פרשית חטא המרגלים - החל משליחתם, דרך מעשיהם בא"י, ועד דבריהם אל עמ"י; ובסיום הפרשיה - תפילת משה אל ה', ועונשם של ישראל. התבוננות בהבדלים שבין תיאור המאורעות בחומשים הראשונים לחומש דברים, ובהבדל בין כלב ליהושע לאורך התורה כולה.

מומלצים