empty label

הרב אליעזר קשתיאל

הלאומיות הישראלית

הרב אליעזר קשתיאל

יהודי צריך כל הזמן לחזק את הזהות הישראלית שלו על ידי התורה ומצוות ולימוד ההיסטוריה. ללאומיות הישראלית אין שום קשר ללאומיות של שאר אומות העולם. אורות ישראל, פרק ב', פסקה ד'.

מומלצים