empty label

הרב אליעזר קשתיאל

תפקיד היין הוא הזיכרון

הרב אליעזר קשתיאל

זוכרהו על היין- שתיית היין גורמת לשכחת ההווה ולזכירת העבר. שיעורים שהועברו בישיבת אלון מורה לקראת פורים תשע"ב.

מומלצים