empty label

הרב ראובן ששון

נשמת פורים לאור עומק ההיסטוריה מיציאת מצרים ועד בית שני

הרב ראובן ששון

"הדור קיבלוה בימי אחשוורוש"- מדוע זהו עיקר חג הפורים שעליה אנו שמחים ומודים. מצב עמ"י במהלך ההיטוריה שמוביל אותם לקבלת תורה בימי המגילה מתוך בחירה אמיתית ורצון גדול לשמירת התורה והמצוות. הועבר בישיבה לקראת פורים תש"פ.

מומלצים