empty label

הרב אליהו שחור

פרשת שמות- מהות מעמד הסנה

הרב אליהו שחור

*עניינו של חומש שמות - ישראל והתורה הם תכלית הבריאה. *שלושה רבדים במעמד הסנה: א. פעלול - ה' רוצה לצוד את תשומת עינו של משה, ב. מבחן - האם משה מוכן להנהגה, הדורשת התבוננות ושימת לב? ג. התגלות - מעמד הר סיני בזעיר אנפין, ביטוי העקרונות הרוחניים שעל פיהם מתנהל העולם. מבט זה הוא המבט שצריך לאמץ לכל החומש ולכל התורה כולה.

מומלצים