empty label

הרב איציק אמיתי

נס חנוכה- נס לכלל בזכות היחידים

הרב איציק אמיתי

מה כ"כ מיוחד בנס חנוכה של מציאת פח השמן? הרי אנו מכירים הרבה סיפורים על נסים שנעשו לכל מיני אנשים? אלא, שהמיוחד כאן זה שהנס נעשה לכלל ישראל, ולא ליחידים. וישנם הרבה הסברים במה התבטא הנס, בניהם: י"א- שהעניין הוא התבטלות מתתיהו ובניו לכלל ישראל, ובזכות זה כולם נחשבו טהורים! ולמרות שהעם היה ב'אצטדיונים' מתתיהו ראה עצמו שליח 'להדלקת המנורה' בשם כל ישראל. וי"א- שזה לימוד סנגוריא על רשעי ישראל. וי"א- שזה שהצדיקים דבים בתשובה בעד הדור כולו. והחג מלמדינו שלמרות מצבם השפל של ישראל- הקב"ה עדיין מתייחס אליהם כבנים ומצילם.

מומלצים