empty label

הרב איציק אמיתי

פרשת וירא- בסיס עם ישראל- אין יאוש

הרב איציק אמיתי

נשאלת השאלה, מדוע היה צריך יצחק להיוולד רק בגיל 100 של אברהם ו99 של שרה? ועוד, בגמ' בסוכה(דף לא.) אנו רואים על אותה ה"סבתא" שטענה שיש לאביה (אברהם) 318 עבדים- מה פשר הטענה?! אלא, זה בא ללמדנו שעמ"י מבוסס ובנוי על זה שהם לא מתייאשים, וזאת האמירה של "הסבתא"- שהיא ביתו של אברהם אבינו שלא מתייאש. מקור השיעור: "דברי סופרים" ט"ז,- ר' צדוק מלובלין.

מומלצים