empty label

הרב איציק אמיתי

פרשת וירא- למה אברהם אבינו בצער אחרי העקידה?

הרב איציק אמיתי

פרשת וירא- למה אברהם אבינו בצער אחרי העקידה? ע"פ רש"י על פרשת וירא, דיבור המתחיל "אחר הדברים האלה" פרק כ"ב, פס' כ' שיעורו של הרב איציק אמיתי בישיבת אלון מורה בשנת תש"פ.

מומלצים