empty label

הרב אליקים לבנון

דיני פורים קטן והשלמה לסימן ריט

הרב אליקים לבנון

אין אומרים תחנון ביד באדר, יש אומרים שצריך להרבות במאכל ובמשתה ואין נוהגים כך. אומרים על הניסים בסימן ריט אדם שחייב בברכת הגומל יכול להוציא אחרים יד"ח אם מתכוון לכך, השו"ע פוסק שאדם יכול לברך על מישהו אחר הגומל אבל זו מחלוקת, למעשה לבעל מותר לברך על אישתו ולתלמיד על רבו. טור שו"ע סימן ריט הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליטא - ראש ישיבת ברכת יוסף ורב השומרון הועבר בישיבת אלון מורה תשפ"ד

מומלצים