empty label

הרב אליקים לבנון

דעת על המאכל בעת הברכה

הרב אליקים לבנון

צריך שהאוכל יהיה לפניו, האם מספיק שדעתו על האוכל ויודע שיביאו לו אותו או לא? נפק"מ לאכילת מאכל שלא היה בדעתו בשעת הברכה. טור שו"ע סימן רו הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליט"א הועבר בישיבת אלון מורה.

מומלצים