empty label

הרב אליקים לבנון

כוונה בברכה על דבר מסוים

הרב אליקים לבנון

בפסח מברך על 2 וחצי מצות המוציא, ואז מברך על מצה אחת על אכילת מצה, וצריך לאכול 2 זיתים משום שספק על מה ברך. ברכה חייבת להיות מכוונת לדבר מסוים. כשמברך על דבר מסוים ונפל מידו בשעת הברכה חוזר ומברך כשיאכל, הבית יוסף חולק ומחשיב את הברכה הראשונה. טור שו"ע סימן רו הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליט"א הועבר בישיבת אלון מורה.

מומלצים