empty label

הרב אליקים לבנון

דין ברכה על פרי שאין דרכו להאכל חי

הרב אליקים לבנון

כל משקה היוצא מהפירות, ברכתו שהכל חוץ מזיתים וענבים. כל הפירות שנאכלים בין חיים בין מבושלים ברכתם עץ. פרי שנאכל רק חי כגון ערמונים, אם אוכל אותם חיים ברכתם שהכל. הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליט"א הועבר בישיבת אלון מורה.

מומלצים