empty label

הרב אליקים לבנון

זמן תקיעה

הרב אליקים לבנון

אין תוקעים בלילה אלא ביום. לגבי שבת חזל גזרו שיתקעו רק במקדש אבל לא במדינה מפני שיש חשש שיטלטלו את השופר אל החכם ע"מ שיתקע עבורם. הרי"ף פסק שמותר לתקוע בבי"ד וכך נהג למעשה בבית דינו במרוקו. הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליט"א. הועבר בישיבת אלון מורה.

מומלצים