empty label

הרב אליקים לבנון

ברכת שהחיינו בראש השנה

הרב אליקים לבנון

מברכים שהחיינו על דברים פרטיים וכן על היום וכן על מצווה המתחדשת. תוקע שיצא ידי חובתו והולך לתקוע לאחרים מברך שהחיינו. הסיבה שתוקעים במוסף ולא בשחרית היא גזרה של שעת השמד. הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון.

מומלצים