empty label

הרב אליקים לבנון

שימוש בדוד שמש בשבת

הרב אליקים לבנון

מקור: שו"ע, או"ח, שי"ח, ג'. בתחילת השיעור הרב סוגר נפק"מ לשיעור הקודם בו עסקנו בריבוי בשיעורים. הנפק"מ שהרב מביא היא מה דין החשמל שתוקן בשבת. לאחר מכן הרב מלמד את ארבעת סוגי הבישול- חמה, תולדות חמה, אור ותולדות אור. אחד המקרים לבישול בחמה ובתולדות חמה זה דוד שמש בו הרב עוסק בהרחבה.

מומלצים