empty label

הרב אליקים לבנון

בישול אחר בישול ודין המבשל בשבת

הרב אליקים לבנון

מקור: שו"ע, או"ח, רנ"ג- ה', שי"ח- א', ט"ו. בתחילת השיעור הרב חוזר על דברי הרמ""א בסוף סימן רנג' מתוך זה הרב עובר לסימן שיח' בדיני בישול אחר בישול. בסוף השיעור הרב מבאר את דין המבשל בשבת במזיד ובשוגג.

מומלצים