empty label

הרב איציק אמיתי

פרשת משפטים - שיקולים בהקלה ובהחמרה בעונש

הרב איציק אמיתי

בפרשת משפטים ישנם הרבה דינים שבין אדם לחברו, מהם ניתן ללמוד עקרונות רבים. למה גנב שהודה רק מחזיר את הגניבה ואילו גנב שנתפס משלם כפל? מדוע גנב שכבר מכר את הבהמה משלם על שור פי 5 ועל שה פי 4? למה שלא ישלם פי 2 כמו כל גנב שנתפס? מה בכלל ההבדל בין שור לשה? המדרש והפרשנים אומרים שהדבר עמוק יותר והוא בא ללמד אותנו דברים חשובים לחיים: כבוד הבריות, חשיבות המלאכה, רעת החוצפה ועוד. מדוע מעשה הגנב חמור הרבה יותר מגזלן? מדוע מותר להרוג גנב שבא לגנוב? מבט על דיני הפרשה ולמידת עקרונות לחיינו.

מומלצים