empty label

הרב אליקים לבנון

איזו פת קודמת לברכה?

הרב אליקים לבנון

מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן קס"ח. יש כל מיני קריטריונים שקובעים את חשיבות הפת: שלמות הפת, סוג הפת, הקדימות בפסוק וחביבות. מה קודם למה לעניין ברכה? ואיך אפשר להפוך פת חצויה לשלמה?

מומלצים