empty label

הרב אליקים לבנון

אפשר להוציא ידי חובה בברכות הנהנין?

הרב אליקים לבנון

מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן קס"ז.

מומלצים