empty label

הרב אליקים לבנון

דיני הדלקת נרות ע"י שליח

הרב אליקים לבנון

אישה מוציאה את בעלה בהדלקה לכתחילה? אפשר לברך שוב כשמוציא אחרים ידי חובה? אישה יכולה להוציא גברים אחרים ידי חובה? מקור-טור שוע סימן תרע"ה.

מומלצים