empty label

הרב אליקים לבנון

מה האפשרויות בברכת שהחיינו?

הרב אליקים לבנון

מה הדין אם שכח והתחיל ולהדליק לפני שברך? אם אשתו הדליקה עליו בלילה הראשון- יכול לברך שהחיינו בלילה השני? אפשר לברך שהחיינו פעמיים? מקור-טור שוע סימן תרע"ו.

מומלצים