empty label

הרב איציק אמיתי

פרשת וישב - כי אנכי ידעתי את המחשבות

הרב איציק אמיתי

פרשתינו עוסקת במכירת יוסף, באמצע הפרשה יש פרק שעוסק בסיפור יהודה ותמר. מה זה קשור באמצע מכירת יוסף? המדרש אומר שכשהאחים ויעקב התאבלו על מכירת יוסף יהודה התעסק בחתונה והקב"ה ברא אורו של משיח. ממקורות החסידות נראה מדוע הקבה חיבב דווקא את מעשה יהודה ומעשה תמר. זהו המעשה הנכון לתיקון המכירה ואיך יהודה לא מתייאש ומתחיל הכל מחדש.

מומלצים